Geuzentocht 2021

 

Beste deelnemers en vrijwilligers,

 

Met pijn in ons hart moeten wij helaas u het volgende mededelen, De Geuzen- skeelertocht gaat helaas NIET door in 2021.

 

Na veel tijd erin gestoken te hebben had de organisatie i.s.m. Gemeentes, Provincies en organisaties gezocht naar een nieuwe datum voor de Geuzentocht 2021, na de éérste Lock down door de coronacrisis. Niemand wist toen wat nog komen zou en wanneer houd het op?

 

Na samen overlegt te hebben konden we dan 24 september de nieuwe data 4 juni en 5 juni 2021 op de website zetten, (in de hoop dat Corona voorbij zou zijn)

 

En dat het mogelijk zou zijn om een fantastische Geuzentocht van te maken met vrienden uit 8 verschillende landen. We wilden zo graag deze tocht dit jaar uitrijden, want het zou de laatste tocht zijn geweest voor Irmgard , en Sieny Brans, maar ook voor Jan de Geus die na 25 jaar skeelertochten te hebben georganiseerd in binnen en buitenland. Stopt !

 

Gelet op de vele regels die de regering in december al bekend heeft gemaakt met de 2e Lock down omdat het virus zo hardnekkig is en patiënten aantallen maar bleven stijgen. En nu weer verlening t/m 9 februari of nog langer? Maar ook omdat nu al bekend is dat de vaccins niet op tijd bij iedereen gezet kan worden.

 

Er zijn veel teveel onduidelijkheden en onzekerheden om nu door te gaan!

 

Mede daarom heeft organisatie dan ook unaniem besloten dat het niet verantwoord is om de Geuzentocht in 2021 te gaan organiseren. Hoe spijtig het ook is voor iedereen

 

Voor grote groepen sporters zal half maart nagedacht worden om een proef te houden met veel publiek. Vergunning kunnen nu niet aangevraagd worden, waarschijnlijk half april ? Voor de Geuzentocht is het dan niet zeker dat die dan verreden kan worden. Moeten we de 1 ½ meter dan nog aanhouden ? Gaan de sporthallen open ? We zouden dan met 220 mensen onderweg zijn.

 

Mag familie, sponsoren, vrienden en publiek dan aan de Finish staan bij het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen ?Nogmaals, er zijn teveel onduidelijkheden en is het onverantwoord om nu door te gaan!

 

Uiteraard hebben we niet stilgezeten en hebben een plan B opgesteld voor de verdeling van de eenheidskleding. Voor de vrienden in het buitenland hebben we het zo geregeld,

 

Zij krijgen dit per post opgestuurd. Voor ons is het te volgen met PostNL Track&Trace En laten zij Jan de Geus dan nog eens per E-mail weten dat hun kleding aangekomen is.

 

Met toestemming en i.s.m. “ Vakantiepark het Urkerbos” op Urk, zal op zaterdag 22 mei vanaf 11.30 uur de eenheidskleding voor de Nederlandse deelnemers en vrijwilligers uitgedeeld worden.

 

Nog een belangrijke vraag: 100 mensen hebben € 12,50 betaald voor het chinees buffet in de sporthal. Mogen wij dat geld naar Stichtingen ALS doneren ? Laat Jan de Geus het voor 7 februari via e-mail weten j-de-geus@tele2.nl En krijgt u spoedig antwoord terug. Ook de organisatie doneren hun bedrag.Kunnen deelnemers, vrijwilligers en organisatie toch nog een mooi bedrag overmaken naar ALS, zonder de Geuzentocht ooit gereden te hebben, helaas………

 

Liebe Teilnehmer

 

Mit Schmerzen in unseren Herzen bedauern wir, Ihnen Folgendes mitzuteilen zu können: Leider wird die Geuzen Skating Tour NICHT im Jahr 2021 stattfinden.

 

Nachdem viel Zeit investiert zu haben, hat die Organisation, i.c.w. Gemeinden, Provinzen und Organisationen auf der Strecke gesucht nach der ersten Sperrung Aufgrund der coronacrise nach einem neuen Termin für die Geuzentocht 2021. Niemand wusste dan, was kommen würden und wan ist enden?

 

Nach gemeinsame Beratung konnten wir die neuen Daten am 24. September 4 juni und 5. Juni 2021 auf die Website stellen (mit der Hoffnung, dass die Corona bis 2021 vorbei sein würde), um Sie zu einem großartigen Inline-Skating-Event mit vielen Freunden zu machen 8 verschiedene Länder. Aber auch, weil für Irmgard meine Frau und Sieny Brans die letzten wären und auch für Jan de Geus, der nach 25 Jahren der Organisation von Skating-Events aufhört.

 

Angesichts der vielen Regeln, die die Regierung im Dezember mit dem 2. Lock Down angekündigt hatte, stieg die Zahl der Patienten weiter an, weil das Virus So hartnäckig war und ist. Aber auch weil bereits bekannt ist, dass die Impfstoffe nicht rechtzeitig an alle abgegeben werden können, gibt es zu Viele Unsicherheiten, um jetzt fortzufahren! Teilweise aus diesem Grund hat die Organisation einstimmig entschieden, dass Sie nicht für die Organisation der Geuzentocht im Jahr 2021 verantwortlich ist. Bedauerlich wie es für alle auch ist ……….

 

Für große Gruppen von Athleten wird Ende März in Betracht gezogen, einen Test mit einem großen Publikum abzuhalten. Genehmigungen können vorerst nicht beantragt werden, wahrscheinlich Mitte April? Für die Geuzentour ist es dann nicht sicher, ob Sie geritten werden kann. Müssen wir uns noch an die 1 ½ M halten? Werden Sporthallen geöffnet? Wir wären dann mit 220 Leuten unterwegs. Können Familie, Sponsor, Freunde und die Öffentlichkeit an der Ziellinie der Statue von Michiel de Ruyter in Vlissingen stehen?

 

Auch hier gibt es zu Viele Unsicherheiten und es ist unverantwortlich, jetzt fortzufahren!

 

Natürlich waren wir beschäftigt und haben einen Plan B für die Verteilung einheits Kleidung erstellt.

 

Wir haben es So für die Freunde im Ausland arrangiert Sie erhalten diese per Post. Für Sie und uns kann es mit PostNL Track & Trace verfolgt werden Und dann ließen Sie Jan de Geus per E-Mail erneut wissen, dass Ihre Kleidung angekommen ist.

 

Mit Genehmigung und i.c.w. Der Ferienpark „Het Urkerbos“ in Urk wird am Samstag, den 22. Mai ab 11.30 Uhr geöffnet Für die niederländischen Teilnehmer und Freiwilligen wird einheitliche Kleidung verteilt.

 

Eine weitere wichtige Frage: 100 Personen zahlten 12,50 € für das Chinesische Buffet. Können wir das Geld an die ALS Foundation spenden? Lassen Sie Jan de Geus das vor 7. Februar per E-Mail j-de-geus@tele2.nl wissen. Organisation-Mitglieder spenden es auch. Können Teilnehmer, Freiwillige und Org einen schönen Betrag an ALS überweisen, ohne jemals einen Geuzentocht teil genommen zu haben, leider ………

 

 

Dear participants and volunteers,

 

It is with pain in our hearts that we regret to inform you of the following,

 

Unfortunately, the Geuzentocht will NOT take place in 2021.

 

After investing a lot of time in it, the organisation, together with municipalities, provinces and organisations, had looked for a new date for the Geuzentocht 2021 after the first lock down due to the corona crisis. Nobody knew then what would come and when it would end.

 

After consulting together we were able to put the new dates June 4 and 5 2021 on the website on September 24 (with the hope that corona would be over by 2021) to make it a nice skating event with many friends from 8 different countries. But also because it would be the last one for Irmgard and Sieny Brans.

 

For Jan de Geus it would also be the last one after 25 years of organising skate events.

 

Summing up. Given the many rules already announced by the government in December; with the 2nd Lock down and patient numbers continued to rise because the virus was and is so persistent. There are too many uncertainties to continue now! But also because it is already known that the vaccines cannot be given to everyone in time.

 

Partly for this reason and how unfortunate it may be for everyone; the organisation decided unanimously that it is not responsible to organise the Geuzentocht in 2021. For large groups of sportsmen and women, a trial with a large audience will be held in mid-March. It is not possible to apply for a licence now, probably in mid-April... For the Geuzentocht it is not certain that it can be held then. “Do we still have to keep the 1 ½ meter?”, “Will sports halls open?”. “We would be travelling with 220 people!”. “Can family, sponsors, friends and public stand at the finish line at the statue of Michiel de Ruyter in Vlissingen?”

 

Again, there are too many ambiguities and it is irresponsible to continue now!

 

Of course, we have not been idle and have drawn up a plan B for the distribution of uniform clothing. This is how we arranged it for our friends abroad. They will receive it by post. For us it can be followed with PostNL Track&Trace. And then they let Jan de Geus know by e-mail that their clothes have arrived.

 

With permission and in cooperation with "Holiday Park the Urkerbos" on Urk, on Saturday May 22 from 11.30 a.m. the uniform clothing for the Dutch participants and volunteers will be handed out.

 

Another important question: 100 people paid € 12.50 for the Chinese buffet. Can we donate that money to Foundations ALS ? Please let Jan de Geus know before February 7th by e-mail j-de-geus@tele2.nl and we will get back to you as soon as possible. Of course we hope that you want to donate the amount.

 

The Organization will do the same. This way and as a whole the Geuzentocht can still transfer a nice amount of money to ALS, without ever having ridden the trip.